• Maturanti ve Vídni
  Maturanti ve Vídni
 • Výměnný pobyt v Nantes
  Výměnný pobyt v Nantes
 • Kariérní den na Gymnáziu Děčín
  Kariérní den na Gymnáziu Děčín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Důležité termíny!
  Dny otevřených dveří proběhnou 2. 12. 2020 v budově Gymnázia - čas a program bude upřesněn.

Maturita 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2019/2020

Nové informace k maturitní zkoušce 2020 naleznete v příloze (pdf viz níže).

 


Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 135/2020 Sb. zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

V jarním zkušebním období se konají didaktické testy 1. - 2. června 2020, 3. června - Matematika+ a ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se konají 15. června - 25. června 2020. Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky, didaktické testy se konají v podzimním zkušebním období od 1. září do 10. září 2020.

POZOR!

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2019/2020

je 2. 12. 2019.

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat ředitelce školy i posudek PUP

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 25. 11. 2019 třídnímu učiteli a ten je předá nejpozději  2. prosince 2019 ředitelce kmenové školy, která údaje zapíše do centrálního registru a do 20. prosince 2019  předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. Mohou se přihlásit k výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky  Matematika+.

Maturitní kalendář, jednotné zkušební schéma a další podrobnosti naleznete zde

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce 2019/2020

Maturitní kalendář 2019/20

Průvodce přihlašováním k maturitě.

Platné znění maturitní vyhlášky a změny ve školském zákoně.

 

Školní seznam literárních děl určený pro dílčí ústní maturitní zkoušku.

Šablona k seznamu četby žáka

 

Profilová část MZ

Pro školní rok 2019/20 stanovila ředitelka školy pro profilovou část MZ 2 povinné zkoušky a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky (podoba profilové části je plně v kompetenci ředitele školy). Pro povinné zkoušky profilové části maturit si žák musí zvolit z nabídky stanovené ředitelem gymnázia 2 předměty. Přitom musí dodržet následující pravidlo: Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut.

Pro nepovinné zkoušky profilové části maturit si žák může zvolit z následující rozšířené nabídky stanovené ředitelem gymnázia až 2 předměty:  Český jazyk a literatura , anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie

Ředitel stanovuje hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle § 22  vyhlášky č. 135/2020 Sb. zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 • Zkoušky profilové části maturitní zkoušky mají povahu ústní zkoušky v délce trvání 15 minut.
 • Hodnocení žáků vychází z Klasifikačního řádu Gymnázia Děčín. Každá zkouška profilové části se hodnotí zvlášť, hodnotí se známkou 1 až 5.
 • Předmětem hodnocení profilových zkoušek všeobecně vzdělávacích předmětů je

- odborná kompetence – znalost faktů, zákonitostí, pochopení vztahů

- jazyková kompetence – kultivovanost, výstižnost vyjádření zadaného tématu, znalost terminologie.

 • Předmětem hodnocení profilových zkoušek z cizího jazyka je

- lexikální kompetence

- gramatická kompetence

- fonologická kompetence

- schopnost interakce.

 • Výslednou známku schvaluje maturitní komise na návrh hodnotitelů.

 Ústní zkoušky profilové části MZ budou ve stejném termínu jako ústní zkoušky společné části MZ:  V8A / C4B tj. 15. - 18. 6. 2020; C4A 22. - 25. 6. 2020

Profilová část maturitní zkoušky
 
     V souladu s §79 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2019/20 počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.
    
     Nabídka povinných zkoušek (§79 odst. 3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

 

 • Anglický jazyk - forma ústní
 • Německý jazyk - forma ústní
 • Francouzský jazyk - forma ústní
 • Dějepis - forma ústní
 • Zeměpis - forma ústní
 • Matematika - forma ústní  
 • Fyzika - forma ústní
 • Chemie - forma ústní
 • Biologie - forma ústní
 • Základy společenských věd - forma ústní
 • Informační a komunikační technologie – forma ústní
 • Dějiny umění – forma ústní

    
     Nabídka nepovinných zkoušek (§79 odst. 2, 3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

 

 • Anglický jazyk - forma ústní
 • Německý jazyk - forma ústní
 • Francouzský jazyk - forma ústní
 • Dějepis - forma písemná
 • Zeměpis - forma ústní
 • Matematika - forma ústní
 • Fyzika - forma ústní
 • Chemie - forma písemná
 • Biologie - forma ústní
 • Základy společenských věd- forma ústní

 

v Děčíně dne: 7. 5. 2020

 

Hodnocení společné části MZ

Maturitní zkouška společné části maturit z českého jazyka a literatury, stejně jako zkouška z cizího jazyka, je zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka. Váha jednotlivých dílčích zkoušek v pořadí didaktický test, písemná práce a ústní zkouška při výsledném hodnocení je u českého jazyka a literatury 1 : 1 : 1 a u cizích jazyků je 2 : 1 : 1. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. To neplatí, pokud žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti; v takovém případě koná žák opravnou zkoušku ze zkušebního předmětu v rozsahu všech dílčích zkoušek.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Podrobné informace o nových maturitách naleznete na www.msmt.cz, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz

 

Nabídka předmětů stanovená ředitelem gymnázia pro výběr 2 povinných zkoušek v profilové části maturit.

Kliknutím na příslušný předmět se zobrazí maturitní témata pro daný předmět.

 

Stáhnout přílohy:

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru